Cookies en privacy

image
image
image
image
image
image
image
image

PRIVACYVERKLARING

Wij verbinden ons ertoe ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke Informatie en uw Privacy worden beschermd. Om uw privacy beter te beschermen, vindt u op deze pagina uitleg over onze online informatiepraktijken. Door onze sites en/of online pagina's op sociale platforms en netwerken te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Als wij ons Privacybeleid wijzigen, zullen wij de wijzigingen op deze pagina bekendmaken, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en of deze wordt gedeeld met andere partijen.

Welke termen gebruiken we in dit Privacybeleid?

- SoWeDo bvba met maatschappelijke zetel te rue de Wavre 24A - 1325 Chaumont-Gistoux - BTW nr. BE 0824 864 739, en al haar filialen wereldwijd worden "SoWedo" genoemd.

- Wij gebruiken de term "Gebruiker" om te verwijzen naar de gebruikers van onze websites, online pagina's en diensten.

- Wij gebruiken de termen "u", "van u" en "van u" om te verwijzen naar de Gebruiker die dit Privacybeleid leest.

- Wij gebruiken de termen "wij" en "ons" om te verwijzen naar SoWeDo, de gegevensbeheerder.

- Wij gebruiken de term "Persoonsgegevens" om te verwijzen naar persoonlijk identificeerbare informatie over u.

- Wij gebruiken de term "Algemene verordening gegevensbescherming" of "GDPR" in verwijzing naar Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Welke informatie verzamelen we?

Wij controleren niet-persoonlijke gegevens die worden verzameld op onze serverlogs. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld het aantal bezoekers van de site, de populairste pagina's, de surfsystemen en het browsertype. Wij gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren en uw ervaring te vergroten. Onze serverlogs verzamelen geen persoonlijke informatie.

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen in verband met een aan u verstrekte communicatie, toepassing of dienst, met inbegrip van uw naam, adres, leeftijd, contactgegevens (zoals een e-mailadres of telefoonnummer), IP-adres, gebruikers-ID van sociale netwerken. De soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen zijn afhankelijk van de communicatie, toepassing of dienst die u aanvraagt of ontvangt.

In het algemeen verkrijgen wij Persoonsgegevens rechtstreeks van u of via een automatische aanmeldingsfunctie (zoals "Facebook Connect" of "LinkedIn Sign In" bijvoorbeeld). U kunt er altijd voor kiezen de gevraagde informatie niet te verstrekken, maar het is mogelijk dat wij u de gevraagde communicatie, toepassing of dienst niet kunnen of willen leveren.

Door het vakje op de betreffende webpagina aan te vinken en ons uw Persoonsgegevens te verstrekken, wordt u geacht ons toestemming te hebben gegeven om die Persoonsgegevens te verwerken op de wijze die in dit Privacybeleid is uiteengezet. Het is mogelijk dat wij uw Persoonsgegevens moeten verstrekken aan onze filialen en/of onderaannemers in overeenstemming met het Privacybeleid en/of de GDPR, en gevestigd in elk land, ook buiten de Europese Unie, zelfs als dat land geen adequaat beschermingsniveau biedt voor uw Persoonsgegevens, uitsluitend met het oog op het uitvoeren van die verwerking.

Wij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie bekendmaken, verkopen, verhuren of verhandelen aan een andere organisatie of entiteit, behalve nadat wij u op de hoogte hebben gebracht en uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen, of zoals vereist door de wet.

Gebruiken wij cookies om informatie te verkrijgen?

Onze website maakt geen gebruik van cookies.


Wanneer u onze online pagina's bezoekt op een sociaal platform of netwerk (Facebook, Google+ ...) kunnen zij cookies gebruiken.

Andere privacyregels?

Wanneer u onze online pagina's op een platform, een sociaal netwerk (Facebook, Google+, ...) of een website van derden bezoekt, bent u ook onderworpen aan het privacybeleid en de voorwaarden van deze platforms, sociale netwerken en websites van derden. Wij raden u aan ook dit privacybeleid en deze voorwaarden te lezen.

Voor welk doel verzamelen wij Persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid worden uiteengezet of voor de doeleinden die specifiek worden vermeld wanneer wij ze verzamelen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is uw toestemming of een wettelijke verplichting. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de vóór de intrekking van de toestemming verleende toestemming.

In het bijzonder kunnen wij Persoonsgegevens gebruiken om:

- Ons te helpen bij het verstrekken van mededelingen, toepassingen of diensten aan u;
- Ons assisteren bij de behandeling van klachten en andere transacties;
- Persoonsgegevens bevestigen of corrigeren;
- informatie namens ons te verwerken;
- Ons bijstaan in onze bedrijfs- en nalevingsprogramma's;
- audits uitvoeren van ons bedrijf;
- Om namens ons onderzoek te doen.

Er kunnen andere redenen zijn om Persoonsgegevens te gebruiken of bekend te maken, zoals bijvoorbeeld

- Doen wat van ons verlangd wordt door een lokale of buitenlandse rechtbank of overheidsinstantie;
- Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan een ander bedrijf indien wij ons bedrijf geheel of gedeeltelijk verkopen, overdragen of fuseren met een ander bedrijf.

Indien wettelijk toegestaan kunnen wij Persoonsgegevens delen met gelieerde ondernemingen binnen onze groep of met geselecteerde derden (bijv. financiële dienstverleners, marketingbedrijven) om hen in staat te stellen u hun eigen producten of diensten of die van geselecteerde derden te verkopen. Voordat wij deze Persoonsgegevens delen, geven wij u de gelegenheid om te kiezen of u wilt dat uw Persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt. U hebt ook het recht om te allen tijde kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via de aan het einde van dit Privacybeleid vermelde contactpunten.

De personen en bedrijven aan wie wij Persoonsgegevens kunnen doorgeven voor een van de bovengenoemde doeleinden kunnen in België of in andere landen gevestigd zijn. Deze andere landen hebben mogelijk geen wetten die hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de Privacywet en/of de GDPR. In elk geval moeten deze personen en bedrijven ermee instemmen de Persoonsgegevens die wij hun verstrekken te beschermen tegen misbruik of openbaarmaking. Wij zullen passende contractuele waarborgen invoeren met betrekking tot dergelijke personen en bedrijven die diensten verlenen om een gelijkwaardig niveau van bescherming van Persoonsgegevens te waarborgen zoals vereist door de Privacywet en/of de GDPR.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als de rechtsgrondslag waarvoor wij ze hebben verzameld, rechtvaardigt.

Hoe kunt u uw Persoonsgegevens inzien, controleren of verwijderen?

Op grond van de Privacywet en/of de GDPR zullen wij uw Persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage geven. Indien u ons meedeelt dat Persoonsgegevens onjuist zijn of oneigenlijk worden gebruikt, zullen wij de Persoonsgegevens corrigeren, bijwerken of verwijderen.

U hebt ook het recht ons te vragen de verwerking van Persoonsgegevens te wissen of te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Indien u informatie wenst over hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens en uw rechten kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar de contactpunten die aan het einde van dit Privacybeleid zijn vermeld.

Wij hanteren redelijke veiligheidsnormen, zowel fysiek als elektronisch, met inbegrip van encryptie, wachtwoorden, fysieke veiligheidsmaatregelen en beheersprocedures om de veiligheid en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te beschermen. Slechts een beperkt aantal personen onder ons is gemachtigd om uw gegevens in te zien, te verwijderen en te wijzigen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw privacybelangen worden beschermd.

Beperkingen

Indien de ontvangen informatie schade toebrengt aan anderen, obsceen, bedreigend of crimineel is, behouden wij ons het recht voor dergelijke informatie te gebruiken, door te geven of te bewaren op elke manier die wij passend achten, naar eigen en absoluut oordeel.

Testen we of gebruikers onze e-mails openen?

Onze e-mails kunnen een web beacon bevatten om ons te informeren of onze e-mails zijn geopend en om na te gaan op welke links en advertenties in de e-mail is geklikt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om bijvoorbeeld te bepalen welke inhoud het meest interessant is voor onze gebruikers, of gebruikers die onze e-mails niet openen deze willen blijven ontvangen, en om adverteerders te informeren over het totale aantal gebruikers dat op hun advertenties heeft geklikt. De pixeltool wordt verwijderd wanneer de e-mail wordt verwijderd. Als u niet wilt dat de pixeltool naar uw apparaat wordt gedownload, moet u ervoor kiezen onze e-mails in platte tekst te ontvangen in plaats van in HTML-formaat. U kunt uw e-mailsoftware ook zo instellen dat de pixeltool wordt uitgeschakeld.

Klachten, toepasselijk recht en bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website en/of met betrekking tot de aanvaarding, interpretatie of naleving van dit privacybeleid is onderworpen aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, die het Belgische recht toepassen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (https://www.privacycommission.be/fr).

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Voor meer informatie of vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Nicolas Septon
SoWeDo SPRL