Wettelijke verplichtingen

image
image
image
image
image
image
image
image

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze website en zijn pagina's worden beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Geen van deze rechten kan worden overgedragen aan de gebruiker van deze website. U mag deze website gebruiken om gebruik te maken van de aangeboden diensten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Geen ander gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging, kopiëren, reproductie, herdistributie of verspreiding is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet ook soortgelijke bepalingen lezen en opvolgen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van websites van derden waartoe u via deze website toegang krijgt.

Wij verwelkomen uw opmerkingen op onze website of via berichten. In ieder geval erkent u dat als u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie (gezamenlijk "Informatie") stuurt, deze Informatie ons eigendom wordt en blijft. In het algemeen wordt elke mededeling die u op de website plaatst of via het internet naar ons verstuurt, behalve die welke betrekking heeft op Persoonsgegevens die worden verwerkt zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, beschouwd en behandeld als niet-vertrouwelijk. Indien op bepaalde webpagina's mededelingen kunnen worden ingediend die door ons als vertrouwelijk zullen worden behandeld, zal dit duidelijk op die pagina's worden vermeld. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, draagt u, door informatie aan ons te verstrekken, alle huidige en toekomstige bestaande rechten op dergelijke informatie van elke soort en aard universeel aan ons over en hebben wij het recht deze informatie onbeperkt te gebruiken voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan de verstrekker van de informatie.

Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor uw eigen communicatie en de gevolgen van het plaatsen ervan. Doe daarom geen van de volgende dingen: ons materiaal sturen dat onder het auteursrecht valt, tenzij u de eigenaar bent van dat auteursrecht of toestemming hebt gekregen van de eigenaar om het te publiceren; materiaal sturen dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of toestemming hebt gekregen van de eigenaar; materiaal sturen dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of op de privacy- of publicatierechten van een andere derde partij; materiaal te verzenden dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of gênant is voor een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit; seksueel expliciete beelden te verzenden; advertenties of zakelijke verzoeken te verzenden; kettingbrieven of piramidespelen te verzenden; of een andere persoon te irriteren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot en gebruik van deze website en de pagina's op eigen risico is.

Wij doen redelijke inspanningen om nauwkeurige informatie op deze website en de pagina's te verstrekken en kunnen deze van tijd tot tijd zonder kennisgeving wijzigen en bijwerken. Niettemin aanvaarden wij en alle andere partijen die op deze website en de pagina's worden genoemd, geen enkele verantwoordelijkheid en geven wij geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, dat de websites en pagina's vrij zijn van fouten, virussen of storingen en/of dat de inhoud van deze website en de pagina's juist, redelijk, actueel en volledig is en wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige directe of indirecte schade in de ruimste zin die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of de pagina's.

U kunt via deze website en deze pagina's toegang hebben tot websites van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites en pagina's van derden en voor de naleving van de toepasselijke wetgeving en rechten van derden en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste zin die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van websites en pagina's van derden.

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker is verplicht bij het gebruik van onze diensten de door ons vermelde instructies, berichten, regels en voorwaarden na te leven.
Alle door ons verstrekte instructies en mededelingen (bijv. veelgestelde vragen) moeten door de gebruiker in hun bijgewerkte en gewijzigde versie worden nageleefd. Als de gebruiker zijn verplichtingen niet nakomt, kunnen wij passende maatregelen nemen (bijvoorbeeld een waarschuwing geven, de inhoud blokkeren of verwijderen, de toegang van de gebruiker ontoegankelijk maken of een kennisgeving doen).

De gebruiker is onbeperkt aansprakelijk voor zijn persoonlijk gedrag en zijn eventuele persoonlijke rekening. Dit geldt met name in geval van twijfel over gepubliceerde bijdragen of door de gebruiker gebruikte inhoud (bijv. foto's); de gebruiker wordt geacht vooraf te controleren of deze niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of inbreuk maken op openbare regels of rechten van derden (bijv. auteursrecht, gegevensbeschermingsrecht) waar ook ter wereld. Wij zijn niet verplicht de juistheid of wettigheid van deze inhoud en bijdragen te controleren.

Door inhoud op onze pagina's te publiceren, verleent de gebruiker ons definitief alle nodige rechten zonder territoriale beperkingen. Afhankelijk van de inhoud kan dit ons recht omvatten om de inhoud te bewaren, aan te passen, te wijzigen en openbaar te maken. De gebruiker kan alleen om de latere verwijdering van op onze pagina's geplaatste inhoud verzoeken als daar gegronde redenen voor zijn.

De gebruiker ontslaat ons van elke vordering die derden tegen ons kunnen instellen wegens schending van een verplichting of recht door de gebruiker, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor deze schending. De redelijke kosten van de verdediging worden eveneens vergoed.

TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze website of betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze gebruiksvoorwaarden wordt beheerst door het Belgische recht.